Algemene voorwaarden


Hieronder vindt u de algemene contractsvoorwaarden voor de huur van materiaal bij BOUWDROGER JORIS CROMBEZ.

Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden, uitgeschreven door BOUWDROGER JORIS CROMBEZ (BE 0638.859.123), van toepassing op alle leveringen, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen BOUWDROGER JORIS CROMBEZ, hierna de verhuurder genoemd en de klant, hierna de huurder genoemd. Bij aanvang van de huur dient de huurder zijn legitimatie te tonen.
 2. De verhuurder en huurder verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden bij de ondertekening van het contract. De afgevaardigde van de huurder treedt op in naam en voor rekening van de klant; hij wordt in dezelfde mate aansprakelijk gesteld. Alle voorwaarden die gelden voor de klant, gelden eveneens voor zijn afgevaardigde.
 3. Alle door de verhuurder verstrekte offertes, de daarin vermelde prijzen en voorwaarden worden steeds geheel vrijblijvend gedaan.
 4. BOUWDROGER JORIS CROMBEZ heeft het recht de algemene contractvoorwaarden en de prijzen te wijzigen na kennisgeving aan de klant.

Artikel 2: PRIJS

 1. De huurder verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de door de verhuurder gehanteerde tarieven, nl huurprijzen van apparatuur en toebehoren en de tarieven voor werkuren en verplaatsingen.
 2. De prijzen geafficheerd op de website, vermelden de huurprijs exclusief BTW en exclusief transport. De prijzen zijn echter niet bindend en geven enkel een indicatie van de kostprijs. Deze prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen en typfouten. Bepaalde vaste klanten kunnen ook rekenen op een bepaalde korting.
 3. De aangeboden prijs blijft geldig gedurende een periode van één maand na datum van de offerte, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling op de offerte.
 4. De huurprijs wordt altijd voor een gehele dag in rekening gebracht. Ook wanneer de apparatuur niet gebruikt wordt tijdens de huurperiode, is de huur verschuldigd. De huur is inclusief zaterdagen, zon- en feestdagen.
 5. De huurder dient een som van 150 euro vooruit te betalen als huurwaarborg. Als dag van eisbaarheid geldt de dag waarop de huur ingaat. De contractueel bepaalde huurwaarborg wordt contant betaald bij ontvangst der goederen, en wordt terugbetaald na teruggave van de goederen in goede staat en na algehele betaling van de verschuldigde prijs. De huurwaarborg mag niet beschouwd worden als een voorschot op de huur en zal pas aan de klant worden teruggeven nadat “op het eerste zicht” gebleken is dat de klant al zijn verplichtingen is nagekomen. De huurwaarborg geeft nooit recht op intresten.

Artikel 3: TRANSPORT

 1. Alle apparaturen worden in principe door de verhuurder ter plekke bezorgd en opgesteld.
 2. Leveren en ophalen gebeurt enkel op begane grond.
 3. Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag geleverd dient te worden, dan is de klant ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hijzelf of zijn afgevaardigde aanwezig is voor ontvangstname ervan. Zoniet is de verhuurder gerechtigd het huurde terug te nemen en de vervoerskosten aan de klant aan te rekenen.
 4. Vanwege de persoonlijke levering en afhaling worden er steeds transportkosten aangerekend aan 1 euro per km (excl BTW) (vb: indien de afstand 7 km is, bedraagt de transportkosten 7 euro (excl BTW)) tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. (berekend volgens google maps).

Artikel 4: DUUR HUURPERIODE

 1. De huurperiode gaat in op de datum die vermeld staat op het huurcontract en eindigt op de overeengekomen datum. Huurder is verantwoordelijk voor looptijd huurperiode. De huurperiode is inclusief zaterdagen, zon- en feestdagen. Minimale huurperiode 1 week (huurdag = 24 uur).
 2. De klant kan het materieel langer huren mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van BOUWDROGER JORIS CROMBEZ.

Artikel 5: ONDERHUUR

 1. Het is de huurder verboden de gehuurde goederen onder te verhuren of uit te lenen aan derden of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen. De huurder blijft ten allen tijde aansprakelijk voor alle door hem uit de huurovereenkomst voorvloeiende verplichtingen.
 2. De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of het hierboven omschreven tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen.

Artikel 6: RISICO EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT

 1. De verhuurder levert het gehuurde goed altijd in goede staat aan de huurder. Bij het leveren of afhalen van het gehuurde, zal BOUWDROGER JORIS CROMBEZ samen met de huurder de goede staat van het gehuurde vaststellen en geldt de ontvangstname door hem of zijn afgevaardigde als onherroepelijke aanvaarding van de goederen in goede staat.
 2. Bij levering wordt de installatie door de verhuurder gedaan. Eveneens wordt aan de huurder een gebruiksaanwijzing overgemaakt die hem in staat stelt om het apparaat op te starten.
 3. De huurder draagt tijdens de volledige huurperiode het risico voor verlies of beschadiging van de gehuurde apparatuur en toebehoren.
 4. De goede werking, de goede staat van onderhoud en de goede kwaliteit van alle geleverde producten, diensten en gehuurde materialen worden geacht erkend te zijn door de klant, behoudens aangetekende ingebrekestelling binnen de 24 uur na ontvangst van de goederen.
  Schade aan het gehuurde goed ontstaan tijdens de huurperiode dient terstond en schriftelijk aan de verhuurder te worden meegedeeld.
 5. De huurder verbindt er zich toe om na afloop van de huurperiode de goederen in dezelfde staat terug te geven als deze waarin zij erkend werden te zijn ontvangen. Kosten van reiniging of onderhoud na gebruik ten laste van de huurder in meerprijs.
 6. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, gebreken of storingen die geheel of gedeeltelijk zijn toe te schrijven aan de foutieve, ondeskundige of zorgeloze behandeling van het gehuurde goed. De huurder verbindt er zich in voorkomend geval toe de schade aan de verhuurder te vergoeden aan de nieuwwaarde inclusief plaatsingskosten van onderdelen en/of toebehoren. De huurder mag in geen geval herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren.
 7. De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van het goed. In geval van verlies van de verhuurde goederen tijdens de huurtermijn, b.v. omwille van diefstal of vandalisme, is de huurder ertoe gehouden de op dat ogenblik geldende nieuwprijs van het verhuurde of een soortgelijk toestel te vergoeden, onder aftrek van een vetusteit ten bedrage van 10 % per jaar.
 8. De huurder gebruikt het gehuurde goed op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de gebeurlijke gevolgen van een te snelle ontvochtiging op de staat van gebouwen, vloeren, deuren, inboedel enz. De huurder dient terzake de nodige omzichtigheid aan de dag te leggen en zich tevoren terdege informeren bij leverancier of aannemer.

Artikel 7: BETALING

 1. Betaling gebeurt contant bij overhandiging of bij teruggave van het gehuurde materiaal. Behoudens protest bij aangetekend schrijven binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de factuur, wordt deze geacht door de klant aanvaard te zijn.
 2. Het indienen van een klacht op zich ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichting.
 3. Bij laattijdige betaling zullen onze facturen van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een conventioneel schadebeding van 10 % met een minimum van € 75,00, alsook met verwijlintresten ad 1% per begonnen maand.
 4. Indien er schade werd veroorzaakt door de huurder of ingeval van niet-betaling, wordt de waarborg of een deel ervan weerhouden door de verhuurder.

Artikel 8: ONTBINDING VAN DE HUUR

 1. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt of indien de huurder niet op zorgvuldig wijze zorg draagt voor het gehuurde goed en toebehoren, heeft de verhuurder ten allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden. De verhuurder is gerechtigd tot onmiddellijke terugname van het gehuurde goed en in dat geval is de op dat tijdstip verschuldigde huur onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9: KLACHTEN-GESCHILLEN-BETWISTING

 1. Op straffe van verval dient elke klacht met betrekking tot zichtbare gebreken aan het materieel onmiddellijk door de klant of zijn afgevaardigde schriftelijk meegedeeld te worden aan BOUWDROGER JORIS CROMBEZ en dit ten laatste bij de in ontvangstname van het materieel.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan n.a.v. de overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn of n.a.v. andere overeenkomsten, welke daarmee verbonden zijn, zullen onder de uitsluitende bevoegdheid van rechtbanken van Antwerpen vallen.
 3. Uitsluitend het Belgisch recht is op alle overeenkomsten tussen de verhuurder en de huurder van toepassing.

 

footer_crombez_2